Chuyển String thành Int trong Java

Chuyển String thành Int trong Java

Trong Java, để chuyển dữ liệu kiểu String sang Integer (Số nguyên) bạn có thể thực hiện theo 2 cách. 1. Sử dụng Integer.parseInt() Ví dụ chuyển chuỗi “20” sang kiểu nguyên int (kiểu dữ liệu nguyên thủy) Kết quả 2. Sử dụng Integer.valueOf() Ví dụ chuyển chuỗi “20” sang kiểu nguyên Integer (Kiểu đối tượng) […]

Continue reading


Trang 9 trên 9« Trang đầu...56789