Các bài viết với từ khóa: console

Cách nhập dữ liệu từ bàn phím (đọc dữ liệu từ console) trong Java

Trong Java, có 3 cách để nhập dữ liệu từ bàn phím (đọc dữ liệu từ console): Dùng BufferedReader + InputStreamReader (Những phiên bản Java cũ) Dùng Scanner (JDK 1.5) System.console (JDK 1.6) 1. Nhập dữ liệu sử dụng BufferedReader + InputStreamReader Đây là cách truyền thống được dùng từ thời JDK 1.4 trở về trước…