Các bài viết với từ khóa: unix

Xem đường dẫn thư mục đang làm việc trên terminal Linux/Unix

Bạn đang thao tác với terminal. Bạn đang “lạc trôi” với các lệnh linux. Bạn gõ “cd” một hồi và không thể xác định phương hướng được nữa. Đã đến lúc xem đường dẫn thư mục đang làm việc trên terminal Linux/Unix. Tại sao ư? Biết được đường dẫn hay địa chỉ thư mục mà…

Linux – Cấp quyền thực thi cho file sh

Trên *unix, bạn có thể sử dụng lệnh chmod +x abc.sh (file tên abc.sh) để cấp quyền thực thi cho file sh Ví dụ cấp quyền thực thi cho file sh $ ls -lsah total 12K 4,0K drwxr-xr-x 2 ngockhuong ngockhuong 4,0K Feb 11 23:49 . 4,0K drwxr-xr-x 17 ngockhuong ngockhuong 4,0K Feb 11 21:34…

Tìm file có dung lượng lớn trên linux

Thử tưởng tượng, một ngày đẹp trời, không nắng không gió không mưa, trường học thì đóng cửa, vợ thì bảo ở nhà chăm con, code thì code hoài code mãi vẫn lỗi. Buồn buồn vác linux ra vọc xem sao, tự nhiên muốn xem trong máy có những file nào dung lượng lớn, xóa…