Các bài viết với từ khóa: String

Bài tập Java: So sánh nội dung hai chuỗi String

Đề bài: So sánh nội dung hai chuỗi String Phân tích Chuỗi Em có nội dung “Em yêu anh”, chuỗi Anh cũng lại có nội dung “Em yêu anh”. Kết luận rằng Anh không yêu em (Yêu thì phải đáp “Anh cũng yêu em” chứ 😀 ). Đùa chút thôi, phải gọi là 2 chuỗi…

Bài tập Java: Kiểm tra một chuỗi chứa nội dung của chuỗi khác không?

Đề bài: Kiểm tra một chuỗi chứa nội dung của chuỗi khác không? Phân tích: Kiểm tra một chuỗi chứa nội dung của chuỗi khác không Chuỗi A có nội dung “anh yêu em hơn yêu java”, chuỗi B có nội dung “java”. Vậy chuỗi A chứa chuỗi B hay chuỗi B nằm trong chuỗi…

Bài tập Java: Nối một chuỗi vào cuối chuỗi khác

Đề bài: Nối một chuỗi vào cuối chuỗi khác. Phân tích Ngoài cách sử dụng toán tử cộng để nối 2 chuỗi lại với nhau thì bạn có thể sử dụng phương thức concat() của lớp String để thay thế. [alert-note] Phương thức: public String concat(String str) Phương thức này có chức năng nối chuỗi “str”…

Bài tập Java: So sánh hai chuỗi ký tự không phân biệt chữ hoa chữ thường (theo mã Ascii)

Đề bài: So sánh hai chuỗi ký tự không phân biệt chữ hoa chữ thường (theo mã Ascii). Phân tích Đề bài này phải gọi là gần giống hệt với bài: So sánh hai chuỗi ký tự (theo mã Ascii), bạn có thể xem qua nhé (mình khuyên là nên xem qua trước 😀 )….

Bài tập Java: So sánh hai chuỗi ký tự (theo mã Ascii)

Đề bài: So sánh hai chuỗi ký tự (theo mã Ascii). Phân tích Ở đây, chúng ta cần xét xem chuỗi thứ nhất lớn hơn, nhỏ hơn hay bằng chuỗi thứ hai. (nhớ rằng lớn hơn, nhỏ hơn chứ không phải dài hơn, ngắn hơn bạn nhé) Để làm được bài này, đơn giản chỉ cần…

Bài tập Java: Lấy ký tự tại một vị trí nào đó trong chuỗi String

Đề bài: Lấy ký tự tại một vị trí nào đó trong chuỗi String Phân tích Bài tập này chủ yếu giúp bạn vận dụng phương thức charAt() từ lớp String để giải quyết vấn đề. [alert-announce] Phương thức: public char charAt(int index) Trả về ký tự tại vị trí index trong chuỗi. Giá trị…

Chuyển String thành InputStream trong Java

Dưới đây là ví dụ đơn giản chuyển String thành InputStream trong Java. Sau khi chuyển xong sẽ dùng BufferedReader để đọc và hiển thị dữ liệu từ InputStream. Ví dụ chuyển String thành InputStream package com.ngockhuong; import java.io.BufferedReader; import java.io.ByteArrayInputStream; import java.io.IOException; import java.io.InputStream; import java.io.InputStreamReader; public class StringToInputStreamExample { public static void main(String[] args)…

Chuyển InputStream thành String trong Java

Trong Java, để chuyển InputStream thành String bạn có thể kết hợp sử dụng BufferedReader và InputStreamReader Ví dụ chuyển InputStream thành String package com.ngockhuong; import java.io.BufferedReader; import java.io.ByteArrayInputStream; import java.io.IOException; import java.io.InputStream; import java.io.InputStreamReader; public class InputStreamToStringExample { public static void main(String[] args) throws IOException { // khởi tạo đối tượng InputStream InputStream is =…