Java Regular Expression Tutorial

Biểu thức chính quy (regular expression) là các mẫu dùng để tìm kiếm các bộ ký tự được kết hợp với nhau trong các chuỗi ký tự. Viết tắt của biểu thức chính quy là regex. Các ngôn ngữ lập trình hiện nay hầu hết đều hỗ trợ biểu thức chính quy, tuy nhiên mỗi ngôn ngữ lại hỗ trợ biểu thức hơi khác nhau.

Với Java, ngôn ngữ này hỗ trợ đầy đủ các chức năng của biểu thức chính quy thông qua package java.util.regex. Ngôn ngữ biểu thức chính quy rất dễ học, nhưng học để giỏi thì lại khó không tưởng. Học qua ví dụ là cách tốt nhất để nắm bắt trọn vẹn ngôn ngữ này. Theo lý thuyết, biểu thức chính quy có thể khớp với bất kỳ chuỗi ký tự nào bạn muốn, nhưng có làm được hay không thì do độ thông minh của bạn quyết định. Chúc bạn học tốt biểu thức chính quy trong Java 🙂

 • Tên đăng nhập (Username regular expression)
^[a-z0-9_-]{3,15}$
 • Mật khẩu (Password regular expression)
((?=.*\d)(?=.*[a-z])(?=.*[A-Z])(?=.*[@#$%]).{6,20})
 • Mã màu (Hex color code regular expression)
^#([A-Fa-f0-9]{6}|[A-Fa-f0-9]{3})$
 • Địa chỉ Email (Email regular expression)
^[_A-Za-z0-9-]+(\\.[_A-Za-z0-9-]+)*@[A-Za-z0-9]+(\\.[A-Za-z0-9]+)*(\\.[A-Za-z]{2,})$
 • Đuôi file ảnh (Image file extension regular expression)
([^\s]+(\.(?i)(jpg|png|gif|bmp))$)
 • Địa chỉ IP (IP address regular expression)
^([01]?\\d\\d?|2[0-4]\\d|25[0-5])\\.([01]?\\d\\d?|2[0-4]\\d|25[0-5])\\.([01]?\\d\\d?|2[0-4]\\d|25[0-5])\\.([01]?\\d\\d?|2[0-4]\\d|25[0-5])$
 • Giờ theo định dạng 12 (Time in 12 hours format regular expression)
(1[012]|[1-9]):[0-5][0-9](\\s)?(?i)(am|pm)
 • Giờ theo định dạng 24 (Time in 24 hours format regular expression)
([01]?[0-9]|2[0-3]):[0-5][0-9]
 • Định dạng ngày (Date regular expression)
(0?[1-9]|[12][0-9]|3[01])/(0?[1-9]|1[012])/((19|20)\\d\\d)
 • Thẻ HTML (HTML tag regular expression)
<("[^"]*"|'[^']*'|[^'">])*>
 • Thẻ Link HTML (HTML Link regular expression)
(?i)<a([^>]+)>(.+?)</a>
\s*(?i)href\s*=\s*(\"([^"]*\")|'[^']*'|([^'">\s]+))

Tham khảo

0 0 votes
Đánh giá bài viết
Nhận thông báo
Thông báo khi có
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả các bình luận