Các bài viết với từ khóa: directory

Java – In danh sách địa chỉ file và thư mục trong một thư mục khác

Để in danh sách địa chỉ file và thư mục trong một thư mục khác chúng ta phải duyệt qua lần lượt các file trong thư mục mẹ, và các file trong thư mục con theo phương pháp đệ quy. Địa chỉ file và thư mục ở đây là đường dẫn tuyệt đối của file,…

Cách lấy địa chỉ thư mục Java Project đang làm việc trong Java

Có khi nào trong một bài tập hay một dự án nào đó bạn cần lấy địa chỉ thư mục Java Project đang làm việc. Đơn giản muốn biết thư mục đó có địa chỉ thế nào để tiện cho việc debug code hoặc xử lý các vấn đề liên quan đến File. Để lấy…

Cách copy thư mục trong Java

Khi copy một thư mục sang một thư mục khác, không đơn thuần bạn chỉ copy mỗi thư mục rỗng không thôi mà phải copy thư mục đó kèm theo các thư mục con, các file có chứa trong thư mục đó nếu có. Muốn thực hiện được chúng ta phải sử dụng phương pháp…

Cách xóa thư mục trong Java

Bạn đã biết cách tạo thư mục trong Java, vậy để xóa một thư mục phải làm thế nào, đơn giản bạn có thể sử dụng File.delete(), nhưng thư mục đó phải rỗng thì mới xóa được. Ví dụ xóa thư mục rỗng package com.ngockhuong; import java.io.File; import java.io.IOException; public class DeleteDirectoryExample { private static…

Kiểm tra thư mục có rỗng hay không trong Java

Đôi lúc bạn cần kiểm tra thư mục có rỗng hay không để thực hiện một công việc khác nào đó như xóa file, xóa thư mục,… Dưới đây là cách để bạn kiểm tra thư mục rỗng. Ví dụ kiểm tra thư mục có rỗng hay không package com.ngockhuong.file; import java.io.File; public class CheckEmptyDirectoryExample…

Cách tạo thư mục trong Java

Để tạo thư mục trong Java, bạn có thể sử dụng các cách sau: 1. Sử dụng Java IO package – java.io.File Tạo một thư mục đơn. new File(“D:\\ThumucABC”).mkdir(); Tạo một thư mục có tên “ThumucABC” và tất cả các thư mục con của nó “thumuc1”, “thumuc2” cùng lúc. new File(“D:\\ThumucABC\\thumuc1\\thumuc2”).mkdirs(); Cả 2 phương thức mkdir()…