Các bài viết với từ khóa: Bài tập Pascal cơ bản

Bài tập Pascal – In mã ASCII của các chữ cái từ A – Z

Đề bài Viết chương trình Pascal in mã ASCII của các ký tự trong bảng chữ cái (A – Z, a – z) Phân tích – Rất đơn giản, bạn chỉ cần sử dụng hàm Ord để trả về mã Ascii của ký tự nào đó được truyền vào. Code mẫu Program Mang_Ky_Tu; Var a:Array[Char]…

Bài tập Pascal – Kiểm tra tháng trong năm được nhập vào có bao nhiêu ngày

Đề bài Nhập vào 1 năm, 1 tháng và cho biết tháng đó có bao nhiêu ngày? Phân tích – Nhập vào năm và kiểm tra năm đó có nhuận hay không. – Nhập tiếp tháng và cho ra kết quả. Code mẫu uses crt; var a,b:integer; bo:boolean; begin write(‘Nhap nam :’);readln(b); if (b mod…

Bài tập Pascal – Kiểm tra số chính phương trong mảng một chiều

Đề bài Kiểm tra số chính phương trong mảng một chiều. Phân tích – Trước hết, chúng ta phải nắm được số chính phương là gì? Số chính phương là số mà chính nó là căn bậc 2 của một số tự nhiên khác hay nói rõ hơn thì số chính phương là bình phương…

Bài tập Pascal – Nhập ngày tháng năm sau đó tìm ngày tháng năm sau N ngày nhập vào

Đề bài Nhập ngày tháng năm. Hãy cho biết ngày tháng năm sau đó N ngày. Phân tích – Viết một hàm (Ví dụ: Songay) để tìm số ngày của tháng trong năm. – Nhập vào ngày tháng năm hiện tại và N. – Cuối cùng, bạn sẽ có được ngày tháng năm sau N…

Bài tập Pascal – Tìm giá trị lớn nhất trong mảng một chiều

Tìm giá trị lớn nhất trong mảng một chiều là một ví dụ phổ biến khi học về mảng trong Pascal. Đề bài Viết chương trình tìm giá trị lớn nhất của một mảng chứa các số nguyên gồm N phần tử. Phân tích – Cho số lớn nhất là số đầu tiên: Max:=a[1]. –…