Bài tập Pascal – Kiểm tra số chính phương trong mảng một chiều

Bài tập Pascal – Kiểm tra số chính phương trong mảng một chiều

Đề bài Kiểm tra số chính phương trong mảng một chiều. Phân tích – Trước hết, chúng ta phải nắm được số chính phương là gì? Số chính phương là số mà chính nó là căn bậc 2 của một số tự nhiên khác hay nói rõ hơn thì số chính phương là bình phương […]

Continue reading


Bài tập Pascal – Nhập ngày tháng năm sau đó tìm ngày tháng năm sau N ngày nhập vào

Bài tập Pascal – Nhập ngày tháng năm sau đó tìm ngày tháng năm sau N ngày nhập vào

Đề bài Nhập ngày tháng năm. Hãy cho biết ngày tháng năm sau đó N ngày. Phân tích – Viết một hàm (Ví dụ: Songay) để tìm số ngày của tháng trong năm. – Nhập vào ngày tháng năm hiện tại và N. – Cuối cùng, bạn sẽ có được ngày tháng năm sau N […]

Continue reading


Bài tập Pascal – Tìm giá trị lớn nhất trong mảng một chiều

Bài tập Pascal – Tìm giá trị lớn nhất trong mảng một chiều

Tìm giá trị lớn nhất trong mảng một chiều là một ví dụ phổ biến khi học về mảng trong Pascal. Đề bài Viết chương trình tìm giá trị lớn nhất của một mảng chứa các số nguyên gồm N phần tử. Phân tích – Cho số lớn nhất là số đầu tiên: Max:=a[1]. – […]

Continue reading