Các bài viết với từ khóa: rename file

Đổi tên file trong Java

Java 6 trở về trước cung cấp cho chúng ta phương thức renameTo() để đổi tên một file. Tuy nhiên, việc sử dụng phương thức này còn gặp nhiều hạn chế vì nó phụ thuộc vào nền tảng. Bạn có thể dùng phương thức này đổi tên file thành công trên *nix (linux,…) nhưng lại…