Chuyển InputStream thành String trong Java

Trong Java, để chuyển InputStream thành String bạn có thể kết hợp sử dụng BufferedReader và InputStreamReader

Ví dụ chuyển InputStream thành String

package com.ngockhuong;

import java.io.BufferedReader;
import java.io.ByteArrayInputStream;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStream;
import java.io.InputStreamReader;

public class InputStreamToStringExample {
	public static void main(String[] args) throws IOException {

		// khởi tạo đối tượng InputStream
		InputStream is = new ByteArrayInputStream("Nội dung file. bla bla".getBytes());

		// sử dụng phương thức chuyển InputString sang String
		String result = getStringFromInputStream(is);

		System.out.println(result);
		System.out.println("Xong");

	}

	/**
	 * Chuyển InputString sang String
	 * @param is
	 * @return
	 */
	private static String getStringFromInputStream(InputStream is) {

		BufferedReader br = null;
		StringBuilder sb = new StringBuilder();

		String line;
		try {

			br = new BufferedReader(new InputStreamReader(is));
			while ((line = br.readLine()) != null) {
				sb.append(line);
			}

		} catch (IOException e) {
			e.printStackTrace();
		} finally {
			if (br != null) {
				try {
					br.close();
				} catch (IOException e) {
					e.printStackTrace();
				}
			}
		}
		return sb.toString();
	}
}

Kết quả

Nội dung file. bla bla
Xong

0 0 votes
Đánh giá bài viết
Nhận thông báo
Thông báo khi có
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả các bình luận