Chuyển String thành Int trong Java

Trong Java, để chuyển dữ liệu kiểu String sang Integer (Số nguyên) bạn có thể thực hiện theo 2 cách.

1. Sử dụng Integer.parseInt()

Ví dụ chuyển chuỗi “20” sang kiểu nguyên int (kiểu dữ liệu nguyên thủy)

public class ConvertStringToInt {
	public static void main(String[] args) {
		String number = "20"; // Khai báo biến number với chuỗi "20"
		int result = Integer.parseInt(number); // Chuyển String sang int
		System.out.println(result); // In giá trị biến result
	}
}

Kết quả

20

2. Sử dụng Integer.valueOf()

Ví dụ chuyển chuỗi “20” sang kiểu nguyên Integer (Kiểu đối tượng)

public class ConvertStringToInt {
	public static void main(String[] args) {
		String number = "20";
		Integer result1 = Integer.valueOf(number); // Phương thức valueOf() trả về dữ liệu kiểu object
		int result2 = Integer.valueOf(number); // Tuy nhiên vẫn có thể khai báo một biến int kiểu nguyên thủy (primitive) để nhận giá trị từ kiểu Integer Object
		System.out.println(result1);
		System.out.println(result2);
	}
}

Kết quả

20
20

Nhắc để bạn nhớ

Khi dùng Integer.parseInt() sẽ trả về giá trị nguyên kiểu nguyên thủy: int (primitive), còn khi dùng Integer.valueOf() thì cũng trả về giá trị nguyên nhưng là kiểu đối tượng (object): Integer()
Và, bạn có thể khai báo một biến int (primitive) để nhận giá trị có kiểu Integer Object

Bạn có thể chạy lại các ví dụ trên để xem kết quả chính xác không nhé 🙂

Tham khảo

  1. Integer.parseInt() JavaDoc
  2. Integer.valueOf() JavaDoc

0 0 votes
Đánh giá bài viết
Nhận thông báo
Thông báo khi có
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả các bình luận