Các bài viết với từ khóa: Data Type

Chuyển Date thành Timestamp và Timestamp thành Date trong Java

Có đôi lúc với những yêu cầu gay gắt của khách hàng hay đơn giản là bài tập hoóc búa của một ông thầy nào đó cho bạn: Chuyển Date thành Timestamp và Timestamp thành Date trong Java Date ở đây là class thuộc gói java.util (java.util.Date) Timestamp là class thuộc gói java.sql (java.sql.Timestamp) Tại sao phải…

Chuyển String thành Float, Double trong Java

Trước bài này mình có post một bài giới thiệu các cách chuyển String thành int trong Java. Và bây giờ, mình lại tiếp tục nhưng sẽ là các cách chuyển String thành float, double. Chúng ta cùng vào vấn đề luôn nhé. Để chuyển String thành float hoặc double bạn cũng có thể thực hiện…

Chuyển String thành Int trong Java

Trong Java, để chuyển dữ liệu kiểu String sang Integer (Số nguyên) bạn có thể thực hiện theo 2 cách. 1. Sử dụng Integer.parseInt() Ví dụ chuyển chuỗi “20” sang kiểu nguyên int (kiểu dữ liệu nguyên thủy) public class ConvertStringToInt { public static void main(String[] args) { String number = “20”; // Khai báo…