Chuyển Date thành Timestamp và Timestamp thành Date trong Java

Chuyển Date thành Timestamp và Timestamp thành Date trong Java

Có đôi lúc với những yêu cầu gay gắt của khách hàng hay đơn giản là bài tập hoóc búa của một ông thầy nào đó cho bạn: Chuyển Date thành Timestamp và Timestamp thành Date trong Java Date ở đây là class thuộc gói java.util (java.util.Date) Timestamp là class thuộc gói java.sql (java.sql.Timestamp) Tại sao phải […]

Continue reading


Chuyển String thành Int trong Java

Chuyển String thành Int trong Java

Trong Java, để chuyển dữ liệu kiểu String sang Integer (Số nguyên) bạn có thể thực hiện theo 2 cách. 1. Sử dụng Integer.parseInt() Ví dụ chuyển chuỗi “20” sang kiểu nguyên int (kiểu dữ liệu nguyên thủy) Kết quả 2. Sử dụng Integer.valueOf() Ví dụ chuyển chuỗi “20” sang kiểu nguyên Integer (Kiểu đối tượng) […]

Continue reading