Java – In danh sách địa chỉ file và thư mục trong một thư mục khác

Để in danh sách địa chỉ file và thư mục trong một thư mục khác chúng ta phải duyệt qua lần lượt các file trong thư mục mẹ, và các file trong thư mục con theo phương pháp đệ quy. Địa chỉ file và thư mục ở đây là đường dẫn tuyệt đối của file, thư mục đó trong ổ đĩa máy tính (absolute path).

Đoạn code dưới đây sẽ thực hiện việc in ra danh sách địa chỉ tất cả các file, thư mục nằm trong một thư mục mẹ mà bạn muốn.

Ví dụ In danh sách địa chỉ file và thư mục

package com.ngockhuong;

import java.io.File;

public class DisplayDirectoryAndFile {
	public static void main(String args[]) {
		displayIt(new File("C:\\Downloads"));
	}

	public static void displayIt(File node) {
		// lấy đường dẫn tuyệt đối của đối tượng File và in ra
		// đường dẫn tuyệt đối (absolute path): địa chỉ file, thư mục trong ổ đĩa
		
		System.out.println(node.getAbsolutePath()); // phương thức trả về String
		// System.out.println(node.getAbsoluteFile()); // phương thức trả về đối tượng File
		if (node.isDirectory()) {
			String[] subNote = node.list();
			for (String filename : subNote) {
				displayIt(new File(node, filename));
			}
		}
	}
}

Kết quả

C:\Downloads
C:\Downloads\100 Java Tips.pdf
C:\Downloads\baitap.rar
C:\Downloads\207
C:\Downloads\java.flv
C:\Downloads\phimhay.flv
C:\Downloads\avast_personal_en.exe
C:\Downloads\ngockhuong.tar.gz

0 0 votes
Đánh giá bài viết
Nhận thông báo
Thông báo khi có
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả các bình luận