Bài tập Java: Nối một chuỗi vào cuối chuỗi khác

Đề bài: Nối một chuỗi vào cuối chuỗi khác.

Phân tích

Ngoài cách sử dụng toán tử cộng để nối 2 chuỗi lại với nhau thì bạn có thể sử dụng phương thức concat() của lớp String để thay thế.

[alert-note]

Phương thức: public String concat(String str)

Phương thức này có chức năng nối chuỗi “str” vào cuối chuỗi bạn muốn.

Nếu đối số “str” truyền vào phương thức có length = 0 thì phương thức sẽ trả về chính đối tượng là chuỗi String ban đầu. Ngược lại, một đối tượng String mới sẽ được tạo ra bằng cách nối 2 chuỗi lại và trả về thông qua phương thức.

[/alert-note]
package com.ngockhuong;

public class Exercise {
	public static void main(String[] args) {
		String str1 = "Học Java tại ";
		String str2 = "blog ngockhuong.com";

		System.out.println("String 1: " + str1);
		System.out.println("String 2: " + str2);

		// Nối hai chuỗi với nhau
		String str3 = str1.concat(str2);

		// In chuỗi mới
		System.out.println("Chuỗi đã nối: " + str3);
	}
}

Kết quả

String 1: Học Java tại 
String 2: blog ngockhuong.com
Chuỗi đã nối: Học Java tại blog ngockhuong.com

Tham khảo

0 0 votes
Đánh giá bài viết
Nhận thông báo
Thông báo khi có
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả các bình luận