Bài tập Pascal – In mã ASCII của các chữ cái từ A – Z

Bài tập Pascal - In mã ASCII của các chữ cái từ A - Z

Đề bài

Viết chương trình Pascal in mã ASCII của các ký tự trong bảng chữ cái (A – Z, a – z)

Phân tích

– Rất đơn giản, bạn chỉ cần sử dụng hàm Ord để trả về mã Ascii của ký tự nào đó được truyền vào.

Code mẫu

Program Mang_Ky_Tu;
Var
  a:Array[Char] Of Integer;
  Ch:Char;
Begin
 Writeln('IN MA ASCII CUA CAC KY TU');
 Writeln('------------------------');
 For Ch:='A' To 'Z' Do
 Begin
  a[Ch]:=Ord(Ch);
  Writeln('-Ky tu: ',Ch,' ma ASCII = ',a[ch]);
 End;
 For Ch:='a' To 'z' Do
 Begin
  a[Ch]:=Ord(Ch);
  Writeln('-Ky tu: ',Ch,' ma ASCII = ',a[ch]);
 End;
 Writeln;
 Writeln('Bam phim <Enter> de ket thuc');
 Readln
End.

4.8 15 votes
Đánh giá bài viết
Nhận thông báo
Thông báo khi có
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả các bình luận