Bài tập Pascal – Kiểm tra tháng trong năm được nhập vào có bao nhiêu ngày

Bài tập Pascal - Kiểm tra tháng trong năm được nhập vào có bao nhiêu ngày

Đề bài

Nhập vào 1 năm, 1 tháng và cho biết tháng đó có bao nhiêu ngày?

Phân tích

– Nhập vào năm và kiểm tra năm đó có nhuận hay không.

– Nhập tiếp tháng và cho ra kết quả.

Code mẫu

uses crt;
var a,b:integer;
  bo:boolean;
begin
 write('Nhap nam :');readln(b);
 if (b mod 100=0) then bo:=(b mod 400)=0 else
 bo:=(b mod 4  )=0;
 if bo then
 begin
  repeat
   clrscr;
   write('Nhap thang :');readln(a);
  until (a>0) and (a<13);
  case a of
   2:write('Co 29 ngay');
   1,3,5,7,8,10,12:write('Co 31 ngay');
   4,6,9,11:write('Co 30 ngay');
  end;
 end;
 if (not bo) then
 begin
  repeat
   clrscr;
   write('Nhap thang :');readln(a);
  until (a>0) and (a<13);
  case a of
   2:write('Co 28 ngay');
   1,3,5,7,8,10,12:write('Co 31 ngay');
   4,6,9,11:write('Co 30 ngay');
  end;
 end;
 readln;
end.

4.3 6 votes
Đánh giá bài viết
Nhận thông báo
Thông báo khi có
guest

2 Bình luận
cũ nhất
mới nhất vote nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả các bình luận
hiếu

link face die rồi kìa anh 🙁

Ngọc Khương

Không phải die bạn nhé. Mình chặn không cho người lạ truy cập thôi. Mình đã set lại rồi nhé :))))