Bài tập Pascal – Kiểm tra số chính phương trong mảng một chiều

Bài tập Pascal - Kiểm tra số chính phương trong mảng một chiều

Đề bài

Kiểm tra số chính phương trong mảng một chiều.

Phân tích

– Trước hết, chúng ta phải nắm được số chính phương là gì? Số chính phương là số mà chính nó là căn bậc 2 của một số tự nhiên khác hay nói rõ hơn thì số chính phương là bình phương của một số tự nhiên.

Ví dụ: 4 là số chính phương vì 4 = 22

– Dùng hàm sqrt để lấy căn bậc 2 và trunc để lấy phần nguyên.

Code mẫu

uses crt;
type ArrInt = array[1..250] of integer;
Var n,i,x : integer;
  a: ArrInt;
BEGIN
 clrscr;
 write('Nhap so phan tu: ');
 readln(n);
 for i:=1 to n do
 begin
  write('Phan tu thu ',i,'= ');
  readln(a[i]);
 end;
 writeln('Cac so chinh phuong co trong mang:');
 for i:=1 to n do
 begin
  x:=trunc(sqrt(a[i]));
  if sqr(x)=a[i] then
  write(a[i]:4);
 end;
 readln;
END.

3.8 33 votes
Đánh giá bài viết
Nhận thông báo
Thông báo khi có
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả các bình luận