Bài tập Pascal – Tìm giá trị lớn nhất trong mảng một chiều

Tìm giá trị lớn nhất trong mảng một chiều là một ví dụ phổ biến khi học về mảng trong Pascal.

Bài tập Pascal - Tìm giá trị lớn nhất trong mảng một chiều

Đề bài

Viết chương trình tìm giá trị lớn nhất của một mảng chứa các số nguyên gồm N phần tử.

Phân tích

– Cho số lớn nhất là số đầu tiên: Max:=a[1].
– Duyệt qua các phần tử a[i], với i chạy từ 2 tới N: Nếu a[i]>Max thì thay Max:=a[i];

Code mẫu

Uses Crt;
Type Mang = ARRAY[1..50] Of Integer;
Var A:Mang;
  N,i,Max:Integer;
Begin
  Write('Nhap N='); Readln(N);
  For i:=1 To N Do
    Begin
      Write('A[',i,']='); Readln(A[i]);
    End;
  Max:=A[1];
  For i:=2 To N Do
  If Max<A[i] Then Max:=A[i];
  Writeln('Phan tu lon nhat cua mang:', Max); 
  Readln;
End.

Qua bài này, bạn có thể làm thêm một ví dụ nữa chẳng hạn như “Tìm giá trị nhỏ nhất của một mảng số nguyên”.

Tham khảo

3.7 42 votes
Đánh giá bài viết
Nhận thông báo
Thông báo khi có
guest

2 Bình luận
cũ nhất
mới nhất vote nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả các bình luận
angela baby

tôi có câu hỏi : ‘hãy in ra phần tử nằm giữa max và min nhưng phần tử nằm giữa max và min này không xuất hiện trong mảng ‘ . thank you !

siuuuuu

su