Các bài viết với từ khóa: create directory

Cách tạo thư mục trong Java

Để tạo thư mục trong Java, bạn có thể sử dụng các cách sau: 1. Sử dụng Java IO package – java.io.File Tạo một thư mục đơn. new File(“D:\\ThumucABC”).mkdir(); Tạo một thư mục có tên “ThumucABC” và tất cả các thư mục con của nó “thumuc1”, “thumuc2” cùng lúc. new File(“D:\\ThumucABC\\thumuc1\\thumuc2”).mkdirs(); Cả 2 phương thức mkdir()…