Các bài viết với từ khóa: empty directory

Kiểm tra thư mục có rỗng hay không trong Java

Đôi lúc bạn cần kiểm tra thư mục có rỗng hay không để thực hiện một công việc khác nào đó như xóa file, xóa thư mục,… Dưới đây là cách để bạn kiểm tra thư mục rỗng. Ví dụ kiểm tra thư mục có rỗng hay không package com.ngockhuong.file; import java.io.File; public class CheckEmptyDirectoryExample…