Kiểm tra thư mục có rỗng hay không trong Java

Đôi lúc bạn cần kiểm tra thư mục có rỗng hay không để thực hiện một công việc khác nào đó như xóa file, xóa thư mục,…

Dưới đây là cách để bạn kiểm tra thư mục rỗng.

Ví dụ kiểm tra thư mục có rỗng hay không

package com.ngockhuong.file;

import java.io.File;

public class CheckEmptyDirectoryExample {
    public static void main(String[] args) {

	File file = new File("D:\\folder");
	if (file.isDirectory()){ // trả về true nếu là thư mục
		if (file.list().length > 0){
			System.out.println("Thư mục này không rỗng!");
		} else {
			System.out.println("Đây là thư mục rỗng!");
		}
	} else {
		System.out.println("Đây không phải là thư mục");
	}
    }
}
  • Phương thức isDirectory(): Kiểm tra xem đối tượng file có được định nghĩa cho một thư mục hay không. Trả về true nếu là thư mục, false nếu là file (tệp tin).
  • Phương thức list(): Trả về mảng String danh sách tên các file, thư mục có trong thư mục muốn kiểm tra. Tức nhiên khi thư mục rỗng thì mảng String đó không có phần tử nào.

Tham khảo

0 0 votes
Đánh giá bài viết
Nhận thông báo
Thông báo khi có
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả các bình luận