Các bài viết với từ khóa: permission

Linux – Cấp quyền thực thi cho file sh

Trên *unix, bạn có thể sử dụng lệnh chmod +x abc.sh (file tên abc.sh) để cấp quyền thực thi cho file sh Ví dụ cấp quyền thực thi cho file sh $ ls -lsah total 12K 4,0K drwxr-xr-x 2 ngockhuong ngockhuong 4,0K Feb 11 23:49 . 4,0K drwxr-xr-x 17 ngockhuong ngockhuong 4,0K Feb 11 21:34…