Linux – Cấp quyền thực thi cho file sh

Trên *unix, bạn có thể sử dụng lệnh chmod +x abc.sh (file tên abc.sh) để cấp quyền thực thi cho file sh

Ví dụ cấp quyền thực thi cho file sh

$ ls -lsah
total 12K
4,0K drwxr-xr-x  2 ngockhuong ngockhuong 4,0K Feb 11 23:49 .
4,0K drwxr-xr-x 17 ngockhuong ngockhuong 4,0K Feb 11 21:34 ..
4,0K -rw-r--r--  1 ngockhuong ngockhuong 4,0K Feb 11 23:49 run-script.sh

$ chmod +x run-script.sh

$ ls -lsah
total 12K
4,0K drwxr-xr-x  2 ngockhuong ngockhuong 4,0K Feb 11 23:49 .
4,0K drwxr-xr-x 17 ngockhuong ngockhuong 4,0K Feb 11 21:34 ..
4,0K -rwxr-xr-x  1 ngockhuong ngockhuong 4,0K Feb 11 23:49 run-script.sh

Ở ví dụ trên, chúng ta gán quyền +x cho file run-script.sh

Tham khảo

0 0 votes
Đánh giá bài viết
Nhận thông báo
Thông báo khi có
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả các bình luận