Java

Cách tạo một file trong Java

File.createNewFile() là phương thức được sử dụng để tạo mới một file trong Java. Nếu tạo thành công, phương thức trả về giá trị true, ngược lại trả về giá trị false nếu file đã tồn tại, hoặc có một lỗi nào đó xảy ra. (Dùng try catch với IOException để nhận chi tiết thông báo lỗi)

Ví dụ tạo một file trong Java

Tham khảo

  1. http://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/java/io/File.html

Bình luận Facebook

Bình luận

avatar
  Subscribe  
Thông báo khi có
Lập trình Android với Kotlin: Ứng dụng máy tính đơn giản
Tạo project ứng dụng HelloWorld với Kotlin trên Android Studio
Tài liệu, giáo trình học Android, Web với ngôn ngữ lập trình Kotlin
Kotlin trở thành ngôn ngữ chính thức để lập trình Android
Bạn hay gặp lỗi với Tomcat ServerXem cách fix
+