Cách tạo một file trong Java

File.createNewFile() là phương thức được sử dụng để tạo mới một file trong Java. Nếu tạo thành công, phương thức trả về giá trị true, ngược lại trả về giá trị false nếu file đã tồn tại, hoặc có một lỗi nào đó xảy ra. (Dùng try catch với IOException để nhận chi tiết thông báo lỗi)

Ví dụ tạo một file trong Java

import java.io.File;
import java.io.IOException;

public class CreateFileExample {
  public static void main(String[] args) {
  	try {
	   File file = new File("d:\\tenfile.txt"); // File được tạo ra tại ổ đĩa D
	   // File file = new File("tenfile.txt"); // File được tạo ra trong thư mục project
	   if (file.createNewFile()){
	    System.out.println("File tạo thành công!");
	   } else {
	    System.out.println("File đã tồn tại.");
	   }
  	} catch (IOException e) {
	   e.printStackTrace(); // In ra lỗi
	}
  }
}

Tham khảo

 1. http://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/java/io/File.html

0 0 votes
Đánh giá bài viết
Nhận thông báo
Thông báo khi có
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả các bình luận