Cách xóa file trong Java

Tạo một file trong Java đã đơn giản, xóa file lại càng đơn giản hơn.

Để xóa file trong Java, bạn có thể sử dụng phương thức delete() của lớp File: File.delete()

Phương thức này trả về true khi xóa file thành công và ngược lại trả về false khi có lỗi xảy ra.

Ví dụ xóa file trong Java

Trong ví dụ này, mình sẽ xóa một file có tên danhsach-hocsinh.txt nằm tại thư mục gốc ổ đĩa D

package com.ngockhuong.file;

import java.io.File;

public class DeleteFileExample {
  public static void main(String[] args) {
  	try {
  		File file = new File("d:\\danhsach-hocsinh.txt");

  		if (file.delete()){
  			System.out.println(file.getName() + " đã được xóa!"); // phương thức getName() sử dụng để lấy tên file
  		} else {
  			System.out.println("Có lỗi khi xóa file.");
  		}
  	} catch(Exception e) {
  		e.printStackTrace();
  	}
  }
}
[alert-warning]Lưu ý: Phải khai báo một đối tượng thuộc lớp File trước khi sử dụng phương thức delete() (delete() - phương thức non-static)[/alert-warning]

Tham khảo

0 0 votes
Đánh giá bài viết
Nhận thông báo
Thông báo khi có
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả các bình luận