Chuyển String thành Float, Double trong Java

Trước bài này mình có post một bài giới thiệu các cách chuyển String thành int trong Java. Và bây giờ, mình lại tiếp tục nhưng sẽ là các cách chuyển String thành float, double. Chúng ta cùng vào vấn đề luôn nhé.

Để chuyển String thành float hoặc double bạn cũng có thể thực hiện theo 2 cách:

1. Sử dụng Float.parseFloat(), Double.parseDouble()

Ví dụ chuyển chuỗi “123.35” sang kiểu số thực (float, double)

public class Example {
  public static void main(String[] args) {
    String number = "123.35";
    
    // Chuyển String thành float
    float result1 = Float.parseFloat(number);
    System.out.println(result1);
    
    // Chuyển String thành double
    double result2 = Double.parseDouble(number);
    System.out.println(result2);
  }
}

Kết quả:

123.35
123.35

2. Sử dụng Float.valueOf(), Double.valueOf()

public class Example {
  public static void main(String[] args) {
    String number = "123.35";
    
    // Khai báo đối tượng result1 thuộc lớp Float
    Float result1 = Float.valueOf(number); // Float.valueOf() trả về dữ liệu kiểu đối tượng
    System.out.println(result1);
    
    // Khai báo đối tượng result2 thuộc lớp Double
    Double result2 = Double.valueOf(number); // Double.valueOf() trả về dữ liệu kiểu đối tượng
    System.out.println(result2);
  }
}

Kết quả giống như trên nhé (không tin thì bạn có thể thử)

[alert-warning]

Bạn lưu ý

Khi dùng Float.parseFloat(), Double.parseDouble() sẽ trả về số thực kiểu nguyên thủy: float, double (primitive), còn khi dùng Float.valueOf(), Double.valueOf() thì cũng trả về số thực nhưng là kiểu đối tượng (object)

Và, bạn có thể khai báo một biến float, double (primitive) để nhận giá trị có kiểu Float, Double Object

[/alert-warning]
0 0 votes
Đánh giá bài viết
Nhận thông báo
Thông báo khi có
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả các bình luận