Bài tập Java: Kiểm tra một chuỗi chứa nội dung của chuỗi khác không?

Đề bài: Kiểm tra một chuỗi chứa nội dung của chuỗi khác không?

Phân tích: Kiểm tra một chuỗi chứa nội dung của chuỗi khác không

Chuỗi A có nội dung “anh yêu em hơn yêu java”, chuỗi B có nội dung “java”. Vậy chuỗi A chứa chuỗi B hay chuỗi B nằm trong chuỗi A hoặc B bị A ôm trọn vào lòng 😀

Chúng ta chỉ cần sử dụng contains thuộc lớp String là có thể xác định được A có ôm B hay không 🙂

Phương thức: public boolean contains(CharSequence s)

Phương thức trả về giá trị true nếu chuỗi “s” có chứa trong chuỗi muốn kiểm tra.

package com.ngockhuong.string;

public class Exercise {
	public static void main(String[] args) {
		String str1 = "Java Exercises at ngockhuong dot com"; 
    String str2 = "at"; 
    System.out.println("Chuỗi gốc (str1): " + str1); 
    System.out.println("Chuỗi cần kiểm tra (str2): " + str2); 
    System.out.println("Chuỗi str1 chứa chuỗi str2 không? " + str1.contains(str2)); 
	}
}

Kết quả

Chuỗi gốc (str1): Java Exercises at ngockhuong dot com
Chuỗi cần kiểm tra (str2): at
Chuỗi str1 chứa chuỗi str2 không? true

Tham khảo

2.7 3 votes
Đánh giá bài viết
Nhận thông báo
Thông báo khi có
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả các bình luận