Bài tập Java: Lấy ký tự tại một vị trí nào đó trong chuỗi String

Đề bài: Lấy ký tự tại một vị trí nào đó trong chuỗi String

Phân tích

Bài tập này chủ yếu giúp bạn vận dụng phương thức charAt() từ lớp String để giải quyết vấn đề.

[alert-announce]

Phương thức: public char charAt(int index)

Trả về ký tự tại vị trí index trong chuỗi. Giá trị index nằm trong đoạn từ 0 đến length() – 1. Nếu bạn truyền vào giá trị index không hợp lệ (số âm, hoặc lớn hơn hoặc bằng length()) thì một ngoại lệ StringIndexOutOfBoundsException được ném ra

[/alert-announce]
package com.ngockhuong.string;

public class Exercise {
	public static void main(String[] args) {
		String str = "Bài tập Java - ngockhuong.com!";
		System.out.println("Chuỗi gốc: " + str);
		// Lấy ký tự tại vị trí thứ 0 và thứ 10 từ chuỗi kia
		int index1 = str.charAt(0);
		int index2 = str.charAt(10);

		// In kết quả
		System.out.println("Ký tự tại vị trí thứ 0: " + (char) index1);
		System.out.println("Ký tự tại vị trí thứ 10: " + (char) index2);
	}
}

Kết quả

Chuỗi gốc: Bài tập Java - ngockhuong.com!
Ký tự tại vị trí thứ 0: B
Ký tự tại vị trí thứ 10: v

Tham khảo

5 1 vote
Đánh giá bài viết
Nhận thông báo
Thông báo khi có
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả các bình luận