Bài tập Java

Bài tập Java: Lấy ký tự tại một vị trí nào đó trong chuỗi String

Đề bài: Lấy ký tự tại một vị trí nào đó trong chuỗi String

Phân tích

Bài tập này chủ yếu giúp bạn vận dụng phương thức charAt() từ lớp String để giải quyết vấn đề.

Phương thức: public char charAt(int index)

Trả về ký tự tại vị trí index trong chuỗi. Giá trị index nằm trong đoạn từ 0 đến length() – 1. Nếu bạn truyền vào giá trị index không hợp lệ (số âm, hoặc lớn hơn hoặc bằng length()) thì một ngoại lệ StringIndexOutOfBoundsException được ném raKết quả

Tham khảo

Bình luận Facebook

Bình luận

Hãy là người đầu tiên bình luận bạn nhé :)

avatar
  Subscribe  
Thông báo khi có
Lập trình Android với Kotlin: Ứng dụng máy tính đơn giản
Tạo project ứng dụng HelloWorld với Kotlin trên Android Studio
Tài liệu, giáo trình học Android, Web với ngôn ngữ lập trình Kotlin
Kotlin trở thành ngôn ngữ chính thức để lập trình Android
Bạn hay gặp lỗi với Tomcat ServerXem cách fix
+