Các bài viết với từ khóa: Timestamp

Chuyển Date thành Timestamp và Timestamp thành Date trong Java

Có đôi lúc với những yêu cầu gay gắt của khách hàng hay đơn giản là bài tập hoóc búa của một ông thầy nào đó cho bạn: Chuyển Date thành Timestamp và Timestamp thành Date trong Java Date ở đây là class thuộc gói java.util (java.util.Date) Timestamp là class thuộc gói java.sql (java.sql.Timestamp) Tại sao phải…