Cách copy thư mục trong Java

Khi copy một thư mục sang một thư mục khác, không đơn thuần bạn chỉ copy mỗi thư mục rỗng không thôi mà phải copy thư mục đó kèm theo các thư mục con, các file có chứa trong thư mục đó nếu có. Muốn thực hiện được chúng ta phải sử dụng phương pháp…

Linux – Cấp quyền thực thi cho file sh

Trên *unix, bạn có thể sử dụng lệnh chmod +x abc.sh (file tên abc.sh) để cấp quyền thực thi cho file sh Ví dụ cấp quyền thực thi cho file sh $ ls -lsah total 12K 4,0K drwxr-xr-x 2 ngockhuong ngockhuong 4,0K Feb 11 23:49 . 4,0K drwxr-xr-x 17 ngockhuong ngockhuong 4,0K Feb 11 21:34…

Java – Thiết lập chế độ chỉ đọc cho file

Chúng ta đã biết cách kiểm tra một file có là file ẩn trong java, vậy làm sao để kiểm tra và thiết lập chế độ chỉ đọc (read only) cho file trong Java. Phương thức setReadOnly() của lớp java.io.File sẽ giúp bạn thiết lập chế độ chỉ đọc cho file (chỉ được phép đọc,…

Kiểm tra file ẩn trong Java

Chúng ta sẽ sử dụng phương thức isHidden() của lớp File để kiểm tra file ẩn trong Java. Ví dụ kiểm tra file ẩn trong Java File cần kiểm tra có tên “hidden-file.txt” nằm tại ổ đĩa C. package com.ngockhuong; import java.io.File; import java.io.IOException; public class FileHidden { public static void main(String[] args) throws IOException…

Cách xóa thư mục trong Java

Bạn đã biết cách tạo thư mục trong Java, vậy để xóa một thư mục phải làm thế nào, đơn giản bạn có thể sử dụng File.delete(), nhưng thư mục đó phải rỗng thì mới xóa được. Ví dụ xóa thư mục rỗng package com.ngockhuong; import java.io.File; import java.io.IOException; public class DeleteDirectoryExample { private static…

Kiểm tra thư mục có rỗng hay không trong Java

Đôi lúc bạn cần kiểm tra thư mục có rỗng hay không để thực hiện một công việc khác nào đó như xóa file, xóa thư mục,… Dưới đây là cách để bạn kiểm tra thư mục rỗng. Ví dụ kiểm tra thư mục có rỗng hay không package com.ngockhuong.file; import java.io.File; public class CheckEmptyDirectoryExample…

Cách tạo thư mục trong Java

Để tạo thư mục trong Java, bạn có thể sử dụng các cách sau: 1. Sử dụng Java IO package – java.io.File Tạo một thư mục đơn. new File(“D:\\ThumucABC”).mkdir(); Tạo một thư mục có tên “ThumucABC” và tất cả các thư mục con của nó “thumuc1”, “thumuc2” cùng lúc. new File(“D:\\ThumucABC\\thumuc1\\thumuc2”).mkdirs(); Cả 2 phương thức mkdir()…

Đổi tên file trong Java

Java 6 trở về trước cung cấp cho chúng ta phương thức renameTo() để đổi tên một file. Tuy nhiên, việc sử dụng phương thức này còn gặp nhiều hạn chế vì nó phụ thuộc vào nền tảng. Bạn có thể dùng phương thức này đổi tên file thành công trên *nix (linux,…) nhưng lại…

Tìm file có dung lượng lớn trên linux

Thử tưởng tượng, một ngày đẹp trời, không nắng không gió không mưa, trường học thì đóng cửa, vợ thì bảo ở nhà chăm con, code thì code hoài code mãi vẫn lỗi. Buồn buồn vác linux ra vọc xem sao, tự nhiên muốn xem trong máy có những file nào dung lượng lớn, xóa…

Java – Kiểm tra file đã tồn tại hay chưa

Việc kiểm tra một file đã tồn tại hay chưa trước khi thực hiện các thao tác như tạo một file mới, xóa một file đã có, hay sửa file,… là rất cần thiết. Bởi nếu khi thực hiện các thao tác trên mà file chưa tồn tại thì ngoại lệ (Exception) sẽ bắn ra…

Cách xóa file trong Java

Tạo một file trong Java đã đơn giản, xóa file lại càng đơn giản hơn. Để xóa file trong Java, bạn có thể sử dụng phương thức delete() của lớp File: File.delete() Phương thức này trả về true khi xóa file thành công và ngược lại trả về false khi có lỗi xảy ra. Ví dụ xóa…

Cách tạo một file trong Java

File.createNewFile() là phương thức được sử dụng để tạo mới một file trong Java. Nếu tạo thành công, phương thức trả về giá trị true, ngược lại trả về giá trị false nếu file đã tồn tại, hoặc có một lỗi nào đó xảy ra. (Dùng try catch với IOException để nhận chi tiết thông báo lỗi)…